Erasmus plius - auginkime mokyklą 3 mobilumas

2017 m. balandžio 7-13 d. Kauno Valdorfo mokyklos mokytojai R.Žukas, M. Perminienė ir J. Urlakienė ir administracinio personalo atstovė V. Šlentnerienė dalyvavo kursuose „9th International Refresher Course Week” (Kassel’is, Vokietija). Kursų metu daugiau kaip 350 mokytojų iš 29 šalių (tame tarpe iš Australijos, Kinijos, Indijos) kėlė pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, plėtojo bendrąsias kompetencijas. Mokymų dalyviai gilinosi į 11 klasės mokinių ugdymą Valdorfo mokyklose. Mokytojai turėjo galimybę kasdien 12 val. dalyvauti konferencijose, seminaruose, praktikumuose ir diskusijose. Jų metu buvo siekiama atskleisti mokinių ugdymo(si) problematiką, pasireiškiančią bandant įgyvendinti 11-oje klasėje aktualią individualumo temą.

Individualumo tema ir iššūkiai, susiję su šia tema, buvo atskleidžiami aptariant ugdymo(si) organizavimą skirtingose disciplinose: literatūroje (gimtąja ir užsienio kalbomis), istorijoje, matematikoje, fizikoje, chemijoje, biologijoje, dailėje, skulptūroje, euritmijoje, muzikoje, kūno kultūroje ir t.t. Gali būti, kad skaitytojui kyla klausimas, kodėl savo dalyko specialistas, pavyzdžiui, fizikas, turėtų domėtis literatūra? Taip yra, kad Valdorfo pedagogikoje akcentuojamas dalykų integralumas. Vadinasi, svarbu, kad chemijos mokytojas kiek įmanoma daugiau žinotų, kas ir kaip yra dėstoma ne tik chemijoje, bet ir, pavyzdžiui, biologijoje, fizikoje ir/ar geometrijoje. Todėl pedagogų dalyvavimas įvairių mokomųjų dalykų seminaruose ir praktikumuose (nepriklausomai nuo jo dėstomo dalyko) sudaro sąlygas visapusiškiau apimti viso konkrečios klasės kurso medžiagą.

Šiuo tikslu mokyklos pedagogai dalyvavo lyginamosios literatūros, istorijos (tame tarpe ir muzikos) paskaitose, biologijos, kūno kultūros konferencijose, seminaruose, įvairiuose praktikumuose (pavyzdžiui, piešimo) ir diskusijose. Per šią savaitę mokytojai turėjo puikią progą susipažinti su kitų pedagogų patirtimi mokant 11-ą klasės kurso, taip pat plėtoti kompetencijas, reikalingas darbui su vyresniais mokiniais. Mokyklos administratorė taip pat gilinosi į ugdymo klausimus bei domėjosi Kassel’io Laisvosios mokyklos administravimo patirtimi. Carolin Ammer (Kassel’io mokyklos atstovė ir kursų organizatorė) išsamiai apibūdino vyresniosios pakopos mokinių ugdymo ypatumus, mokytojų kolegijos ir kitų darbo grupių veiklą. Kolegės iš Vokietijos Valdorfo mokyklos patirtis paragino iš naujo kelti kai kuriuos klausimus, kylančius mūsų mokykloje.

Mokyklos pedagogai ir administracijos atstovė, dalyvavę tarptautiniuose kursuose, įgyvendino trečiąjį Erasmus+ programos pagrindinio veiksmo KA1 projekto „Auginkime mokyklą!” mobilumą. Aplankytų kursų ir individualių susitikimų pagrindu mokyklos atstovai parengė bei mokytojų kolegijai pristatė metodines rekomendacijas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Informacinį pranešimą parengė Vilma Šlentnerienė (2017 m. gegužės mėn.)