Į MOKYKLĄ

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokykla savo veiklą grindžia Valdorfo pedagogikos principais.
 2. Mokiniai priimami į mokyklą laisvu savo pačių ir tėvų (globėjų) apsisprendimu.
 3. Į mokyklą priimami  visų socialinių sluoksnių, religinių įsitikinimų šeimų vaikai. 
 4. Siekiant sudaryti galimybę artimiau susipažinti su mokyklos veikla ir pedagogika yra organizuojamos paskaitos būsimųjų mokinių tėvams. Būsimųjų pirmokų tėvams paskaitos yra privalomos.
 5. Pirmumo teisę priimant į mokyklą turi:
  • jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
  • vaikai, lankę mokyklos ikimokyklines-priešmokyklines grupes
  • mokyklos darbuotojų vaikai;
  • vaikai, atėję iš kitų Valdorfo pedagogikos įstaigų.

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

 1. Į pirmąją klasę priimami mokiniai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Tėvams pageidaujant bei mokytojų kolegijai pritariant, galimi ir kiti atvejai.
 2. Sprendimą dėl mokinių priėmimo į pirmąją klasę priima mokytojų kolegija.
 3. Priimant mokinius į pirmąją klasę yra organizuojami keli susitikimai – pamokėlės su būsimuoju/a mokytoju/a. Susitikimų metu vaikai piešia, pasakoja, žaidžia, klausosi mokytojo/s pasakojimų, susipažįsta su mokyklos aplinka ir esančia tvarka. Dalyvavimas pamokėlėse yra privalomas. Pamokėlėse nedalyvavę vaikai, į mokyklą yra priimami 8 punkte numatyta tvarka.
 4. Mokinių, norinčių ateiti mokytis ne į pirmąją klasę mokslo metų pradžioje, ir mokinių, norinčių ateiti į mokyklą mokslo metų eigoje, priėmimo galimybes svarsto ir sprendimą priima mokinių priėmimo grupė, kurią sudaro klasės, kurioje nori mokytis mokinys, mokytoja, mokytojų kolegijos, mokyklos administracijos atstovai bei mokyklos socialinis pedagogas (pagal poreikį). Grupė, prieš priimdama sprendimą, kviečia mokinio tėvus kartu su mokiniu į bendrą pokalbį, kuriame diskutuojama apie priežastis, kurios paskatino tėvus ateiti į naują mokyklą, apie mokinio polinkius, mokymąsi, elgesį, apie netradicinio ugdymo pedagogiką, mokyklos kultūrą, ugdymo organizavimą ir kt.
 5. Asmenys, pageidaujantys mokytis mokykloje, administratoriui (mokyklos vadovui) pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), o vaikas nuo 14 iki 18 metų – turi turėti vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu.
 6. Tėvai, pageidaujantys vesti vaiką į pirmąją klasę, iš anksto pateikia prašymą priimti į mokyklą.
 7. Mokytojų kolegijai priėmus sprendimą priimti vaiką į pirmąją klasę, tėvai pateikia šiuos dokumentus:
  • asmens dokumento, kuriame yra vaiko asmens kodas, kopiją;
  • galiojantį vaiko sveikatos pažymėjimą, forma Nr. 027-1/a; >
  • 2 fotonuotraukas.
 8. Asmenys, pageidaujantys ateiti į kitas klases, pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą priimti į mokyklą;
  • įgytą išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus kitoje mokykloje;
  • asmens dokumento, kuriame yra vaiko asmens kodas, kopiją;
  • galiojantį vaiko sveikatos pažymėjimą, forma Nr. 027-1/a bei sveikatos raidos istoriją;
  • mokinio asmens bylos patvirtintą kopiją;
  • 2 fotonuotraukas.
 9. Mokykloje mokinių tėvai užpildo kontaktinės informacijos lapą, sutikimą dėl ugdymo proceso organizavimo.
 10. Mokinių priėmimo grupė gali paprašyti mokinio tėvų (globėjų) užpildyti nustatytos formos anketą apie šeimą, pristatyti vaiko charakteristiką iš ankstesnės ugdymo įstaigos, kitus su vaiko raida susijusius dokumentus.
 11. Asmuo, atvykęs mokytis iš užsienio, priimamas mokytis bendra tvarka.
 12. Mokyklos mokiniai, baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos vadovui pateikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu.

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

 1. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymosi sutartimi.
 2. Sutartyje aptariami abipusiai šalių įsipareigojimai.
 3. Sutartyje tėvai patvirtina, kad yra supažindinti su pagrindiniais mokyklos ugdymo principais, mokyklos ugdymo programa, ugdymo organizavimo ypatybėmis, mokyklos taisyklėmis.
 4. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos vadovas ir prašymą pateikęs asmuo. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas yra saugomas mokinio asmens byloje.
 5. Mokymosi sutartis registruojama Mokymo sutarčių registravimo knygoje.
 6. Sudarius mokymosi sutartį asmuo įrašomas į mokyklos mokinių registrą, formuojama mokinio byla.

MOKINIŲ PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ

 1. Savo ir (ar) tėvų (globėjų) valia mokinys gali bet kuriuo metu pasirinkti kitą mokyklą.
 2. Tuo atveju, kai mokykla negali užtikrinti mokiniui psichologinės, specialiosios pedagoginės ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais), mokytojų kolegija gali pasiūlyti jam rinktis kitą mokyklą.
 3. Išvykstantys iš mokyklos mokiniai, ar jų tėvai (globėjai) pateikia mokyklai prašymą nutraukti mokymosi sutartį.
 4. Prieš išvykdamas iš mokyklos mokinys grąžina klasės mokytojui mokinio pažymėjimą, iš mokyklos bibliotekos pasiskolintas knygas, vadovėlius bei mokyklos išduotas darbo priemones.
 5. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje.

MOKINIŲ ŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

 1. Dėl šiurkščių ir pasikartojančių mokyklos taisyklių pažeidimų, mokykla gali nutraukti mokymosi sutartį su mokiniu. Mokymosi sutarties nutraukimą inicijuoja mokytojų kolegija, sprendimą priima mokyklos vadovas.
 2. Mokymosi sutartis gali būti nutraukta dėl mokymo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo. Sprendimą dėl sutarties nutraukimo priima mokyklos vadovas.

Mokinių priėmimo klausimais prašome kreiptis į Eglę

 8 613 22011, [email protected]