Valdorfo mokyklose kiekvienas mokinys kartą ar du per mokslo metus susitinka su mokytojais ir tėvais bendrame pokalbyje.

Mūsų mokykloje pažymiais vertinima tik nuo 9 klasės. Tad 1 – 8 klasių mokinių pusmečio pokalbių metu aptariami vaiko atskirų dalykų pasiekimaiaptariamos spragos, numatomi žingsniai, kaip tas spragas būtų galima taisyti. Gimnazijinėse klasėse (9-12 kl.) pusmečio pokalbiai – tai susitarimų tarp mokytojo, mokinio ir tėvų susitikimas. Ko reikia norint sėkmingai baigti mokyklą ir išlaikyti egzaminus? Ar pakanka tik gero mokytojo? O gal svarbiausia – mokinio gabumai? Ar gali tėvai prisidėti prie savo vaikų sėkmės?

Vienas iš pagrindinių šių pokalbių tikslų – vienoje erdvėje sukurti ypatingą bendrystęapjungti vaiką, mokytojus ir tėvus į vieną ratą.

Pusmečio pokalbiai naudingi visiems:

  • mokytojai, jau pusmetį stebėję vaiką, gali įvardinti jo stipriąsias ir silpnąsias puses, taip pat sužino, koks vaikas grįžta į namus iš mokyklos, kaip jam sekasi atlikti namų darbus, kiek laiko trunka namų darbų darymas, koks užimtumas.
  • vaikai mokosi sąmoningai pažvelgti į save, suvokti ir įvardinti savo vietą klasėje, įvardija, kas geriau sekasi, kur turėtų pasistengti, ko išmoko.
  • tėveliai pokalbių metu gali klausti iškilusius klausimus, o jų įžvalgos apie mokinio pažangą, jo gebėjimus, įpročius ir kasdienę rutiną bei nuotaikas, padeda mokytojui labiau pažinti vaiką ir jo šeimą.

Žemiau – mūsų mokyklos mokytojų mintys, kuo šie pokalbiai yra svarbūs.

DOVANA VAIKUI
„Tai laikas, skirtas vaikui, tarsi dovana – valanda tik jam vienam.
Pokalbio metu sukuriame atmosferą, kurioje norisi būti atviruVaikas skatinamas reflektuoti – įvertinti pats save. Klausimai užduodami taip, kad vaikas jaustųsi esąs proaktyvus savo kelio mokykloje dalyvis.

Prašome, kad vaikai ir tėvai siūlytų veiklas, pagalvotų, ką klasėje ar mokykloje būtų galima pakeisti. Kalbamės apie mokinio savijautą, jo santykius su klasės draugais.
Atariami vaiko pasiekimai, pabrėžiant, kad kiekvienas mūsų turi iššūkių ir būtent jų įveikimas suteiks daug džiaugsmo ir pasitikėjimo savimi.“

Antrokų mokytoja Natalija Pečiulionienė

DĖL VAIKO GEROVĖS
„Pusmečio pokalbiai – tai metų įvykis, kada susitinka mokytojai, tėvai ir vaikas. Tai laikas, kai tėvai ir mokytojai atsigręžia į vaikąapgaubia jį dideliu dėmesiu.
Užmezgamas artimesnis santykis su šeima ir mokytojais.
Visada metų pokalbiuose tėvai ir mokytojai susitinka dėl vaiko ir jo gerovės.“

Septintokų mokytoja Jurgita Zokaitytė

STIPRI TRINARYSTĖ
„Tai nepaprastai stiprus ir naudingas įrankis, padedantis pačiam mokiniui pamatyti save ir ieškoti būdų tobulėti.
Čia stipriai reiškiasi trinarystės jėgos. Jaukioje aplinkoje susitinka trys jungtys: mokinys – tėvai, mokinys – mokytojai ir mokytojai – tėvai. Jame galima stebėti mokinio santykį su mokytojais, tėvais, geriau jį pažinti, suprasti. Gyvame pokalbyje galima vaiką apžvelgti visapusiškai, ne tik jo žinias, bet ir jausmus bei valios jėgas.“

Penktokų mokytoja Rima Šniraitė

VEIKSMŲ PLANO SUDARYMAS
„Gimnazijinėse klasėse pusmetinio pokalbio metu akcentuojami tikslai, stiprybės, padedančios jų pasiekti. Taip pat įvardijami sunkumai ir sudaromas veiksmų planas mokiniui, aptariama tėvų pagalba ir mokymo strategijos.„
Dešimtokų mokytoja Inga Žiupkienė Rudžionė

SITUACIJŲ PAMATYMAS KITU KAMPU
„Pokalbiai reikalingi ir naudingi tiek tėveliams, tiek mokiniams, tiek mokytojams. Kartais pokalbių metu paaiškėja, kad kai kurias situacijas vienaip mato vaikai, kitaip mato mokytojai.“
Ketvirtokų mokytoja Jurgita Bujanauskienė

VAIKO PAMATYMAS KITU KAMPU
„Man pusmečio pokalbiai – tai vaiko „pamatymas“, susitikimas su juo. Dažnai po pokalbio aiškiau pamatau vaiko situaciją.
Mokytojui svarbu žinoti, kuo gyvena vaikas už „pamokos ribų“: ar tai būtų situacija šeimoje, ar santykiai su klasės draugais. Tai įneša aiškumo, neretai paaiškina vaiko elgesį, mokymosi sunkumus. Per pokalbį mokytojas išsako savo matymą, tėvai – savo lūkesčius. Vaikas pajaučia, kad šis susitikimas dėl jo ir apie jį, kad jis rūpi suaugusiems.“

Vokiečių k. mokytoja Aušra Norvaišienė